Τι είναι ΤΟΠ ΕΚΟ

Τι είναι οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες

Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ ΕΚΟ), στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελουμένων, παρέχοντας τους ολοκληρωμένη υποστήριξη. Οι δράσεις υλοποιούνται από Αναπτυξιακές Συμπράξεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις συστήνονται βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/11 αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Εταίροι των Α.Σ. είναι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Τα ΤΟΠ ΕΚΟ προκηρύχθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π. ΑΝΑΔ.), της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο προϋπολογισμός για όλη τη χώρα είναι 60.000.000€ και οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.